MI


Bild: Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) i Lycksele, hösten 2012

Motiverande Samtal, MI (Motivational Interviewing) är ett sätt att samtala med individen baserat på ett individcentrerat förhållningssätt där målsättningen är att stimulerar till positiv förändring genom att locka fram och förstärka personens egen motivation. (fri översättning efter Miller & Rollnick, upphovsmännen till MI)
MI har stark evidens i alla typer av livsstilsförändringar, men också i andra typer av samtal.
MI fungerar såväl i det korta som långa samtFör närmare information och upplysning kontakta mig!en är densamma oavsett om man samtalar med barn, vuxna eller äldre och oavsett ämne. Förhållningssättet i MI passar i alla möten med människor.
MI används idag inom hälso och sjukvård, tandvård, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, rehab, habilitering, psykiatri, chefsutveckling m fl områden.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso och sjukvårdens arbete med förebyggande av ohälsa förespråkas MI som en evidensbaserad samtalsmetod.

Utbildningar i MI

Jag "skräddarsyr" utbildningar efter det behov som uppdragsgivaren har. Alltifrån korta föreläsningar, introduktionsutbildningar (1-3 timmar) och halvdagar till grundutbildningar på 2-3 dagar (se exempel nedan).
Oftast arrangerar uppdragsgivaren utbildningen med lokal, inbjudan mm, men jag arrangerar också egna eller samarrangerade utbildningar med MI-utbildarna. (håll utkik på fliken "utbildningar").

Grundutbildning med 2 eller 3 dagar är intygsberättigat! 

Exempel på innehåll grundutbildning och fördjupningsdag (utbildningsdagens upplägg kan förändras något för att anpassas till gruppens kunskaper och erfarenheter).
Dag 1 - Grundutbildning
Förmiddag
 • Presentation/erfarenheter av MI/förväntningar av utbildningen
 • MI historik – forskning/evidens – vad är det som gör att MI har stark evidens i många typer av samtal?
 • MI i teorin – genomgång av MI:s ”viktigaste instrument” - förstärks av övningar
 • MI-anda / 0-10 skalfrågor / ambivalenskors / samtalsteknik – hur kan vi använda det i vår profession?

Eftermiddag
 • Fortsatt grundläggande övningar för att slipa "instrumenten" i MI
 • Feed-back och diskussioner

Dag 2 – Grundutbildning

Förmiddag + eftermiddag
 • Reflektioner från gårdagen
 •  Hur bemöta motstånd?
 •  Videofilm med exempel på MI-samtal
 • Fortsatta pedagogiska övningar med syfte att ”knyta ihop säcken” och använda allt vad MI har att erbjuda. (Övningarna sker i grupper om 4 där fallen man arbetar med är så nära ens egen professionella verklighet som möjligt)
 • Feed Back och diskussion
   
Uppgift inför uppföljningsdagen:
-       Deltagarna får i uppgift att fram till uppföljningsdagen träna alla momenten i MI. Analysera vad är det som gör att samtalet kändes bra, vad är det som gör att det kändes mindre bra.
-       Till uppföljningsdagen ska deltagarna ha med sig minst 1 fallbeskrivning där de känner att MI fungerat och 1 fallbeskrivning där det fungerat mindre bra.
Syfte med grundutbildningen dag 1 + 2:
Att ge en god kunskapsgrund om MI genom både teori samt övningar. Att motivera, entusiasmera och ge deltagarna trygghet i att kunna  använda MI i det dagliga arbetet, både vad gäller förhållningssätt eller att stötta personer i motivationsarbete.
Dag 3 – uppföljning/fördjupning (ca 3-5 månader efter grundutbildning dag 1+2)

Förmiddag
 • Deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter sedan sist .Under denna rubrik kommer även viss repetition och fördjupning  av MI att ske.
 • Fallbeskrivningar
 • Motstånd – fördjupning av kunskaperna kring hur vi bemöter motstånd enl MI

Eftermiddag
 • Videofilm med demonstration av hur man använder MI vid motstånd
 • Träning MI i grupper om 4 – deltagarna får möjlighet att med hjälp av sina kolleger på ett pedagogiskt sätt ta sig an de reella fallbeskrivningar de beskrivit som ”svåra” eller de samtal som de förväntar sig bli ”svåra” i sin profession.
 • Feed back och diskussion
 • Utdelning av intyg

Syfte med uppföljningsdag 3:
Att ge deltagarna ytterligare kunskaper och trygghet att använda MI i det dagliga arbetet. Att träna de färdigheter som deltagarna själva känner att de behöver träna på. Att deltagarna får  tips och råd till den egna utvecklingen av sin MI.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar